ML ICML

Vector Quantized Wasserstein Auto-Encoder

May 8, 2023

Overall

< 1 minute

Tung-Long Vuong, Trung Le, He Zhao, Chuanxia Zheng, Mehrtash Harandi, Jianfei Cai, Dinh Phung

ICML 2023

Share Article

Related publications

ML ICLR Top Tier
February 19, 2024

Nguyen Hung-Quang, Yingjie Lao, Tung Pham, Kok-Seng Wong, Khoa D Doan

CV ML AAAI Top Tier
January 8, 2024

Tran Huynh Ngoc, Dang Minh Nguyen, Tung Pham, Anh Tran

ML AAAI Top Tier
January 8, 2024

Viet Nguyen*, Giang Vu*, Tung Nguyen Thanh, Khoat Than, Toan Tran

ML NeurIPS Top Tier
October 4, 2023

Van-Anh Nguyen, Trung Le, Anh Tuan Bui, Thanh-Toan Do, Dinh Phung